Oferta

Prowadzimy księgowość w zakresie:

 

 1. 1. KSIĘGI HANDLOWE (RACHUNKOWE)
  • Założenie ksiąg handlowych, sporządzenie bazy danych (otwarcie ksiąg rachunkowych)
  • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych
   • Prowadzenie ksiąg rachunkowych: dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów
   • Sprawdzanie poprawności otrzymanych dokumentów księgowych
   • Prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych
   • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
   • Prowadzenie ewidencji magazynowej
   • Bieżąca analiza zobowiązań i należności
   • Sporządzanie zestawień zobowiązań i należności wg terminów płatności
   • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
   • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE
   • Obliczanie podatków
   • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych, zeznań rocznych CIT, PIT i innych niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa
   • Z upoważnienia Klienta - reprezentacja podatnika przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Bankiem Polskim, Głównym Urzędem Statystycznym, innymi instytucjami
   • Sporządzanie miesięcznych raportów
   • Przygotowanie raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta
   • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących
    • bilans
    • rachunek zysków i strat
    • zestawienie zmian w kapitale własnym
    • sprawozdanie z przepływów pieniężnych
    • informację dodatkową
   • Współpraca z audytorami Klienta
   • Przeglądy sprawozdań finansowych rocznych i śródrocznych
   • Wycena wartości udziałów, wycena składników majątku przedsiębiorstwa
   • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 2. 2. PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 3. 3. KARTA PODATKOWA

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. WIĘCEJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X